Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

draia
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaholymoly holymoly
8619 995e 500

incendavery:

an open letter

(patreon)

Reposted fromsacrosanctNebulae sacrosanctNebulae viabrzask brzask

May 23 2017

draia
Sorry, po prostu dzisiaj jestem drażliwa i dziwna, i proszę nie sugeruj się czymkolwiek.
— Żulczyk Jakub
draia
4087 e3e3 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaZuzanka Zuzanka
draia
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
draia
3716 3793
draia
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viapojemnosc2400 pojemnosc2400
draia
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
draia
8979 7659 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapurplecornflowers purplecornflowers
draia
8332 2291
Reposted fromillumination illumination vialexxie lexxie
draia
Reposted frommeem meem viastrzepy strzepy
draia
7735 1112 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagronsaker gronsaker
8294 6bf3 500
Reposted fromrewywewy rewywewy viasasorizanoko sasorizanoko
draia
4283 0832
Reposted fromkyte kyte vianiedonaprawienia niedonaprawienia
draia
8267 0a30
draia
draia
8552 6a95
draia
draia
9882 0412 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
draia
9882 0412 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl