Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

draia

August 16 2018

draia

July 14 2018

draia
draia
Reposted fromFlau Flau
draia
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaflamingo flamingo
draia

July 11 2018

2909 deed 500
Reposted frombrumous brumous viaelentarie elentarie
draia
draia
draia
1072 0eb3
draia
draia
9000 6b24 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin

July 10 2018

draia
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
draia
Reposted fromjasminum jasminum viapassifloora passifloora
draia
Reposted fromPoranny Poranny

July 09 2018

draia

July 05 2018

draia
5361 d0bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaslowianecznik slowianecznik

June 13 2018

draia
draia
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaholymoly holymoly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl