Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

draia
9677 b476 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadaniellss daniellss
draia
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszszsz szszsz
draia
Reposted fromyubaba yubaba viacorvax corvax
draia
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viadaniellss daniellss
draia
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viadaniellss daniellss

July 19 2017

draia
draia
Reposted fromworst-case worst-case viaPoranny Poranny

July 18 2017

draia
2445 1b02
Reposted frommagnes magnes viaelentarie elentarie
draia
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
4634 66bc 500
Reposted fromrustspots rustspots viaszszsz szszsz
draia
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaDeMonstra DeMonstra
draia
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny

July 24 2017

draia
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viadaniellss daniellss
draia
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viadaniellss daniellss

July 19 2017

draia
draia
Reposted fromworst-case worst-case viaPoranny Poranny

July 18 2017

draia
2445 1b02
Reposted frommagnes magnes viaelentarie elentarie
draia
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
4634 66bc 500
Reposted fromrustspots rustspots viaszszsz szszsz
draia
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaDeMonstra DeMonstra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl